MEXICO
THE LES HUMPHRIES SINGERS

Sing Mexico, Mexico, Mexico, Mexico

In 1580 we sailed our little ship
around the coast
Of Acrica down the Gaza strip.
We took some salty bacon
and a hammock for a bed.
Then we mixed it with the Spaniards
in the middle of the Med.

Well we hired our funds
Saw the pretty girls a comin'.
There wasn't quite as many
as there was a while ago
We hired some more
and then we started runnin'
All down the Mississippi
to the Gulf of Mexico.
Mexico, Mexico, Mexico, Mexico

Well Francis Drake said
if you really want a fight
The best thing is to catch them
in the middle of the night.
We hoisted anchor and powdered up the gun
Then we sailed around in circles
and just waited for the fun.

Sing Mexico, Mexico, Mexico, Mexico

We cannon balls flew
and the ship began to sink,
The water stated risin'
so we really had to think.
And then by chance stood
a man as black as coal
So we grabbed him by the trousers
and we plugged him in the hole.

Sing Mexico, Mexico, Mexico, Mexico

Well we fired from the side port
and we fired from the back
And then we fired from the galley
and through every little crack.
We fired so much
that the cook started cooking.
Didn't have to worry
so we flew the union jack.

Sing Mexico, Mexico, Mexico, Mexico
Lyrics from http://www.pohodar.com

MEXIKO
THE LES HUMPHRIES SINGERS

Zpívej Mexiko, Mexiko, Mexiko, Mexiko

V roce 1580 jsme se plavili s naši lodičkou
kolem pobřeží
Afriky dolů pásmem Gazy
Vzali jsme si solenou slaninu
a houpací sítě jako lůžka.
Pak jsme to smíchali se Śpaněly
uprostřed Středozemního moře

Pak jsme si pronajali své zásoby
Viděli, jak přicházejí krásné dívky
Nebylo klidno tak
jak bylo chvíli předtím
Pronajali jsme si něco víc
a pak jsme vyrazili
Všichni dolů po Mississippi
do Mexického zálivu
Mexiko, Mexiko, Mexiko, Mexiko

Nu, Francis Drake říkal,
jestli opravdu chceš bojovat,
nejlepší je nachytat je
uprostřed noci.
Zvedli jsme kotvu a nabili zbraně
Tak jsme pluli kolem v kruzích
a čekali na zábavičku

Zpívej Mexiko, Mexiko, Mexiko, Mexiko

Naše dělové koule vylétly
a loď se začala potápět,
voda začala stoupat,
tak jsme opravdu museli přemýšlet.
A pak náhle vyplaval
muž černý jako uhel
Tak jsme ho popadli za kalhoty
a strčili jsme ho do díry.

Zpívej Mexiko, Mexiko, Mexiko, Mexiko

Nu, pálili jsme z bočních střílen
a pálili jsme ze zádi
A pak jsme pálili z kuchyně
a skrz každou škvírku.
Pálili jsme tolik,
že kuchař začal vařit.
Nemuseli jsme se obávat,
vyvěsili jsme britskou vlajku.

Zpívej Mexiko, Mexiko, Mexiko, Mexiko
Překlad z http://www.pohodar.com