TREASURE ISLAND
RUNNING WILD

Squire Trelawny and Dr. Livesay
having asked me, Jim Hawkins,
to tell everybody
the whole tale about the 'Island',
Flint's treasure and Mr. Silver.
Keeping nothing back
but its position and that only,
because the major part
of the treasure has not been lifted yet.
I personally think
we would never have begun this adventure
and set course with the 'Hispaniola',
if we had known
what would happen and that some
of us would never return,
having lost their lives. Sometimes
the whole story haunts to my dreams
and brings me
the worst nightmares I ever had.
That's when I hear the cries of the fallen,
the waves pounding the rocks
on the coast and Captain Flint's
raw voice screaming:'Pieces of eight!
Pieces of eight! Hahahah!'.
And I tell you, no oxen
and wain ropes will ever take me
back to 'Treasure Island'!!!

Mr. Bones is fighting 'Black Dog'
He wants to split him to the chine
'Blind Pew' the bringer of the spot
Horse-hooves trampling his spine
We have the map to start our trip
The 'Squire' has the ship and the sailors
'Long John' is the man with the grip
No one knows he will raid us

The yell of the slain
The waves on the rocks
Captain Flint's raising hell
He's calling my name
To drive me insane

Treasure Island
Where the brave fell
A one-legged devil
From the pit of hell
A greedy demon on his treasury
Cursed the island, oh, eternally

'Long John' is spreading his law
Hatching a death bringing plot
I show up in a council of war
What I heard in the barrel from this toad

The yell of the slain
The waves on the rocks
Captain Flint's raising hell
He's calling my name
To drive me insane
But I'll never return to

Treasure Island
Where the brave fell
A one-legged devil
From the pit of hell
A greedy demon on his treasury
Cursed the island, oh, eternally

We see the land, shining sand
But it can be our grave
I jump the boat, overload
Trying to be too brave
Burning sun, find 'Ben Gunn'
Assassins claim the ship
I cut the rope, I try to cope
To free it from 'Hand's' grip

Pulling row, cannon law
The jolly-boats last trip
Killing tried, stockade fight
'Silver's' villains quit
Abandonment, to 'Silver's' hand
A cunning pact is made
Trick or treat, make scoundrels
Bleed, their dullness will be paid

I stumble to the stockade
The sweat drips from my brow
No one keeps a lookout, oh no!
The rabble owns it now
'Silver' tries to shield me
The 'Black spot' comes again
He throws the map onto the ground
He plays a tricky game

Pickaxe, rope and shovel
The dead-man marks the way
No chest, no gold, no silver
2 guineas is their pay
Musket cracks like thunder
The blood is running red
'Ben Gunn' kept the treasure
From the beginning to the end

When we put back to the sea
'Silver's' chains are doubly tight
'Long John' and his counterfeit key
Sidle away into the night

The yell of the slain
The waves on the rocks
Captain Flint's raising hell
He's calling my name
To drive me insane
But I'll never return to

Treasure Island
Where the brave fell
A one-legged devil
From the pit of hell
A greedy demon on his treasury
Cursed the island, oh, eternally

Treasure Island
Where the brave fell
A one-legged devil
From the pit of hell
A greedy demon on his treasury
Cursed the island, oh, eternally
Lyrics from http://www.pohodar.com

OSTROV POKLADŮ
RUNNING WILD

Zeman Trelawney a Dr. Livesey
požádali mne, Jima Hawkinse,
abych vypověděl všem
celý příběh o "Ostrově",
Flintově pokladu a panu Silverovi.
Nic nezamlčel,
jen jeho polohu a to jen
proto, že větší část
pokladu ještě nebyla vyzdvižena.
Osobně si myslím,
že bychom se nikdy nepustili do toho dobrodružství
a nenabrali s "Hispaniolou" kurz (k ostrovu),
kdybychom byli tušili,
co se stane a že někteří
z nás se nikdy nevrátí,
ztratíce své životy. Občas
mě celý příběh sužuje v mých snech
a přináší mi
ty nejhorší noční můry, jaké jsem kdy měl.
Je to tehdy, když slyším nářek padlých,
(řev) vln tříštících se o skaliska
na pobřeží a kapitána Flinta
skřehotavý hlas křičí: "Osm podílů!
Osm podílů! Hahahaha!"
A řeknu vám, žádní voli
a vozová lana by mě nikdy nedostala
zpátky na "Ostrov pokladů"!!!

Pan Bones bojuje s "Černým psem"
Chce ho roztrhnout vejpůl
"Slepý Lavička", který přinesl černou známku,
končí s hřbetem, pošlapaným koňskými kopyty
Na začátku naší cesty máme mapu
Zeman má loď a námořníky
"Dlouhý John" je muž s kouzlem osobnosti
Nikdo neví, že nás přepadne

Řev vražděných
Vlny na skaliskách
Kapitán Flint mě trápí
Volá moje jméno
Abych zešílel

Ostrov pokladů,
kde stateční padají
A jednonohý ďábel
z nejhlubšího pekla
Chamtivý démon na svém pokladu
Prokletý ostrov, oh, navždy

"Dlouhý John" prosazuje svoje zákony
Osnovuje spiknutí, přinášející smrt
Vyjevuji všem na válečné poradě,
co jsem slyšel v sudu říkat tu ropuchu

Řev vražděných
Vlny na skaliskách
Kapitán Flint mě trápí
Volá moje jméno
Abych zešílel
Ale já se nikdy nevrátím na

Ostrov pokladů,
kde stateční padají
A jednonohý ďábel
z nejhlubšího pekla
Chamtivý démon na svém pokladu
Prokletý ostrov, oh, navždy

Vidíme zemi, zářící písek
Ale ten může být našim hrobem
Skáču na přetížený člun,
zkoušeje být příliš statečný
Pálící slunce, nacházím "Bena Gunna"
Úkladní vrahové získávají loď
Přeřezávám kotevní lano, pokouším se dokázat
ji osvobodit z "Handsovy" moci

Vytažená vesla, zákon kanonu,
poslední cesta lodního člunu
Pokusy o zabití, boj na palisádě,
Silverovi ničemové odcházejí
Opuštění místa, do Silverových rukou
Je uzavřena vychytralá smlouva
Trik nebo ošetření, nechat lotry
krvácet, za svou tupost zaplatí

Přelézám palisádu
Pot mi kane z čela
Nikdo nedrží hlídku, oh ne!
Chátra teď vede sebe sama
"Silver" mě zkouší chránit
A znovu přichází "černá známka"
Hází mapu na zem
Hraje klamavou hru

Krumpáč, lano a lopata
Mrtvý muž označuje cestu
Žádná bedna, žádné zlato, žádné stříbro
2 guiney je jejich odměna
Mušketa hřmí jako hrom
Teče rudá krev
"Ben Gunn" měl poklad
od začátku až do konce

Když odrážíme zpátky na moře
"Silverovy" řetězy jsou dvojnásobně pevné
"Dlouhý John" a jeho falešný klíč
Odplížil se do noci

Řev vražděných
Vlny na skaliskách
Kapitán Flint mě trápí
Volá moje jméno
Abych zešílel
Ale já se nikdy nevrátím na

Ostrov pokladů,
kde stateční padají
A jednonohý ďábel
z nejhlubšího pekla
Chamtivý démon na svém pokladu
Prokletý ostrov, oh, navždy

Ostrov pokladů,
kde stateční padají
A jednonohý ďábel
z nejhlubšího pekla
Chamtivý démon na svém pokladu
Prokletý ostrov, oh, navždy
Překlad z http://www.pohodar.com