A WHITER SHADE OF PALE
PROCOL HARUM

We skipped the light fandango
turned cartwheels 'cross the floor
I was feeling kinda seasick
but the crowd called out for more
The room was humming harder
as the ceiling flew away
When we called out for another drink
the waiter brought a tray

And so it was that later
as the miller told his tale
that her face, at first just ghostly,
turned a whiter shade of pale

She said, 'There is no reason
and the truth is plain to see.'
But I wandered through my playing cards
and would not let her be
one of sixteen vestal virgins
who were leaving for the coast
and although my eyes were open
they might have just as well've been closed

She said, 'I'm home on shore leave,'
though in truth we were at sea
so I took her by the looking glass
and forced her to agree
saying, 'You must be the mermaid
who took Neptune for a ride.'
But she smiled at me so sadly
that my anger straightway died

If music be the food of love
then laughter is its queen
and likewise if behind is in front
then dirt in truth is clean
My mouth by then like cardboard
seemed to slip straight through my head
So we crash-dived straightway quickly
and attacked the ocean bed
Lyrics from http://www.pohodar.com

BĚLEJŠÍ ODSTÍN BLEDOSTI
PROCOL HARUM

Tančili jsme lehké fandango
Dělali hvězdy napříč parketem
Cítil jsem druh mořské nemoci
ale dav žádal víc
Hluk v místnosti vzrůstal,
zatímco strop odlétl pryč
Když jsme chtěli další drink,
vrchní přinesl tác

A tak to bylo i později,
když mlynář vyprávěl svůj příběh,
že její tvář, nejprve jen přízračná,
se změnila v bělejší odstín bledosti

Řekla: "Není důvod
a je prosté vidět pravdu."
Ale já putoval přes mé hrací karty
a nenechal bych ji být
jednu ze šestnácti Vestálek
jenž odchází na pobřeží
a ačkoli mé oči byly otevřené
bylo to stejné, jako kdyby byly zavřené

Řekla: "Jsem doma na břehu,
ačkoliv jsme ve skutečnosti na moři"
Tak jsem ji vzal k zrcadlu
a přiměl ji souhlasit
říkaje: "Ty musíš být mořská panna,
jíž vzal Neptun na projížďku."
Ale ona se na mě smála tak smutně,
že má zlost rázem pohasla

Jestli je hudba potravou lásky,
pak smích je její královnou
a stejně tak jestli vzadu je vepředu,
pak špína je ve skutečnosti čistá
Má ústa pak jak lepenka
zdála se proklouznout přímo skrz mou hlavu
Tak jsme letěli střemhlav rychle přímo
a vrhli se do lůžka oceánu
Překlad z http://www.pohodar.com