CONQUISTADORES
PORT ROYAL

Exploring the seas to conquer new lands
Troops arrayed by the church
Sanctified and blessed they set out
Crusaders, gentiles' scourge

They fight, they kill, they rape
Under the banner of the 'holy' church
They hunt, they lie, they cheat, they steal
Doing dirty deeds under churchbell's peal

Conquistadores
Hungry for gold,
doing as the religious madman told
Conquistadores
Religion's knight,
havoc and death caused by pride

Pearls of glass for ingots of gold
Violence, force and deceit
Taking the wealth or the Indian's life
Their way of feeding their greed

Heathen must turn to Christianity
It's like 'believe or die'
Arrogance and blindness, religion's force
Believers never ask the reason why
Lyrics from http://www.pohodar.com

CONQUISTADOŘI
PORT ROYAL

Zkoumají moře, aby dobyla nové země
Vojska, sešikovaná církví
Posvěcení a požehnaní vydávají se na cestu
Křižáci, árijská zhouba

Bojují, zabíjejí, znásilňují
Pod praporem "svaté" církve
Pořádají štvanice, lžou, podvádějí, kradou
Páchají hříšné skutky za vyzvánění zvonů

Konquistadoři
Hladoví po zlatě
konají tak, jak kázali náboženští fanatici
Konquistadoři
Rytíři víry
spoušť a smrt způsobená pýchou

Skleněné perly za zlaté cihly
Hrubost, násilí a faleš
Ničící bohatství života Indiánů
Jejich způsob obživy, jejich nenasytnost

Pohané se musí obrátit na křesťanství
Je to jako "uvěř nebo zemři"
Arogance a zaslepenost, náboženské násilí
Věřící se nikdy neptají na důvod proč
Překlad z http://www.pohodar.com