SOLSBURY HILL
PETER GABRIEL

Climbing up on Solsbury Hill
I could see the city light
Wind was blowing, time stood still
Eagle flew out of the night
He was something to observe
Came in close, I heard a voice
Standing stretching every nerve
Had to listen had no choice
I did not believe the information
(I) just had to trust imagination
My heart going boom boom boom
"Son," he said "Grab your things,
I've come to take you home."

To keepin' silence I resigned
My friends would think I was a nut
Turning water into wine
Open doors would soon be shut
So I went from day to day
Tho' my life was in a rut
'till I thought of what I'd say
Which connection I should cut
I was feeling part of the scenery
I walked right out of the machinery
My heart going boom boom boom
"Hey" he said "Grab your things
I've come to take you home."
(Back home.)

When illusion spin her net
I'm never where I want to be
And liberty she pirouette
When I think that I am free
Watched by empty silhouettes
Who close their eyes but still can see
No on taught them etiquette
I will show another me
Today I don't need a replacement
I'll tell them
what the smile on my face meant
My heart going boom boom boom
"Hey" I said "You can keep my things,
they've come to take me home."
Lyrics from http://www.pohodar.com

SOLSBURY HILL
PETER GABRIEL

Stoupaje na Solsbury Hill
mohl jsem vidět světla velkoměsta
Vítr vál, čas se ztišil
Orel vzlétl do noci
Měl něco, co pozoroval
"Pojď blíž", uslyšel jsem hlas
Stanul jsem, každý nerv napnutý
Musel jsem poslouchat, neměl jsem na výběr
Nevěřil jsem seriózním informacím
Jen jsem musel důvěřovat představivosti
Mé srdce tlouklo buch, buch, buch
"Synu", řekl "popadni své věci,
přišel jsem, abych Tě vzal domů."

Vzdal jsem být dál v tichu
Mí přátelé by si mysleli, že jsem blázen
proměňující vodu ve víno
Otevřené dveře by se brzy zavřely
Tak jsem kráčel ode dne ke dni
Můj život plynul ve vyježděných kolejích
Stále jsem myslel na to, co bych měl říci
Které spojení bych měl přestřihnout
Vnímal jsem část té scenérie
Kráčel jsem přímo ven z té mašinérie
Mé srdce tlouklo buch, buch, buch
"Hej", řekl "popadni své věci,
přišel jsem, abych Tě vzal domů."
(Zpět domů.)

Když iluze roztočí svou síť
Nejsem nikdy tam, kde bych chtěl být
A svoboda, ta dělá piruety
Když si myslím, že jsem volný
Sledovaný prázdnými siluetami
Kdo zavírá oči, ale stále dokáže vidět?
Ne v učení je etiketě
Ukážu své druhé já
Dneska nepotřebuju záskok
Řeknu jim,
co znamenal úsměv na mé tváři
Mé srdce tlouklo buch, buch, buch
"Hej", řekl jsem, "Může si nechat mé věci,
oni přišli, aby mě vzali domů."
Překlad z http://www.pohodar.com