LADY MARGARET

Lady Margaret sitting in her own lone home,
Alone, O all alone,
When she thought she heard a dismal cry,
She heard a deadly moan.

"Is it my father Thomas?" she said,
"Or is it my brother John?
Or is it my love, my own dear Willie
Come home to me again?"

"I am not your father Thomas," he said,
"Nor am I your brother John;
But I am your love, your own dear Willie,
Come home to you again."

"Then where are the red and rosy cheeks
That even in winter bloom?
And where are the long and yellow hair
Of the love I lost too soon?"

"The ground have rotten them off, my dear,
For the worms are quick and free;
And when you're so long lying in your grave,
The same will happen thee."

He took her by the lily-white hand
And begged her company;
He took her by her apron band,
Says, "Follow, follow me."

She took her underskirts one by one
And wrapped them above her knee,
And she's over the hills on a winter's night
In a dead man's company.

They walked, they walked to the old churchyard,
Where the grass grow grassy-green:
"Here's the home where I live now,
The bed I do lie in."

"Is there any room at your head, my love,
Is there any room at your feet?
Is there any room about you at all
For me to lie down and sleep?"

"My father is at my head, dear girl,
My mother is at my feet,
Upon my heart are three hell-hounds
Bound my soul to keep.

One is for my drunkenness
And another is for my pride,
And one is for promising a pretty fair girl
That she should be my bride."

She took the cross from all on her bosom
And smoted him on the breast,
"Here's your token
I kept so long:
God send you a happy rest."

"Goodnight, goodnight, goodnight, my love,
Farewell, dear girl," said he;
"If ever the dead may pray for the living,
My love, I'll pray for thee."
Lyrics from http://www.pohodar.com

LADY MARGARET

Lady Margaret sedíc ve svém osamělém domově
Osamělá, o úplně osamělá
Když si myslela, že slyšela smutný pláč,
Slyšela smrtelné sténání

"Je to můj otec Thomas?", řekla,
"Nebo je to můj bratr John?
Nebo je to moje láska, můj drahý Willie
Přichází znovu ke mně domů?"

"Nejsem Tvůj otec Thomas," řekl,
"Ani nejsem Tvůj bratr John;
Ale jsem Tvá láska, Tvůj drahý Willie
Přicházím znovu k Tobě domů."

"Kdepak jsou červená a růžová líčka
Vtělily se do zimního květu?
A kde jsou dlouhé a plavé vlasy
Lásky, kterou jsem ztratila příliš brzy?"

"V zemi shnily, moje drahá,
protože červi byli rychlí a volní;
A když budeš ležet tak dlouho ve svém hrobě,
stane se Ti to samé."

Vzal ji bělostnou rukou
A naléhavě prosil o její společnost;
Vzal jí za šňůrku od její zástěry
Říkajíc "Následuj, následuj mne"

Vzala své spodničky jednu po druhé
A obtočila je okolo svého klína
A šla přes kopec zimní nocí
Ve společnosti mrtvého muže.

"Kráčeli, kráčeli na starý hřbitov"
Kde tráva roste trávově zelená;
"Tady je domov, kde teď žiju,
Postel, do níž uléhám."

"Je nějaké místo u Tvé hlavy, má lásko,
je nějaké místo u Tvých nohou?
Je nějaké místo všude okolo Tebe
Abych mohla ulehnout a spát?"

"U mé hlavy je můj otec, drahá dívko,
Moje matka je u mých nohou,
Na mém srdci jsou tři ďáblové
Svazují mou duši, aby ji udrželi."

Jeden je za moje opilství
A další je za mou pýchu
A jeden je za slibování krásné poctivé dívce
Že bude mou nevěstou."

Ona vzala křížek ze všech na svých prsou
A praštila do jeho hrudi
"Tady je Tvá památka,
kterou jsem udržovala tak dlouho;
A Bůh Ti sešle šťastný odpočinek."

"Dobrou noc, dobrou noc, dobrou noc, má lásko,
Sbohem, drahá dívko," řekl on;
"Jestli se snad někdy mrtví modlí za živé,
Má lásko, já se budu modlit za Tebe."
Překlad z http://www.pohodar.com