MARY OF THE WILD MOOR
JOHNNY CASH

It was on one cold winter night,
When the wind blew across the wild moor.
When Mary came wandering home with a child,
Till she came to her own father's door.

"Father, dear father," she cried,
"Come down and open the door,
Or the child in my arms will perish and die,
From the winds that blow across the wild moor."

But her father was deaf to her cry.
Not a sound of a voice did he hear.
So the watchdog did howl
and the village bells tolled,
And the wind blew across the wild moor.

Oh, how the old man must have felt,
When he came to the door the next morn',
And he found Mary dead
but the child still alive,
Closely grasping its dead mother's arms.

In grief, the old man passed away,
And the child, to it's mother, went soon.
And no one, they say,
lives there to this day,
And the cottage, to ruin, has gone.

But the villagers point out the spot,
Where the willows grew over the door.
Saying, "There Mary died,
once the gay village bride,
From the wind that blow across the wild moor."
Lyrics from http://www.pohodar.com

MARY Z DIVOKÉHO VŘESOVIŠTĚ
JOHNNY CASH

Bylo to jedné chladné zimní noci,
když vítr vanul přes divoké vřesoviště.
Když Mary šla bloudíc domů s dítětem,
až přišla ke dveřím svého otce.

"Otče, drahý otče", křičela,
"Pojď dolů a otevři dveře,
nebo to dítě v mé náruči prochladne a zemře.
Ve větru, který vane přes divoké vřesoviště."

Ale její otec byl k jejímu křiku hluchý.
Neslyšel ani zvuk jejího hlasu.
Tak jen hlídací pes vyl
a vesnické zvony zvonily
a vítr vál přes divoké vřesoviště.

Oh, jak se starý muž musel cítit,
když přišel ke dveřím následujícího rána
a našel mrtvou Mary,
ale to dítě stále naživu,
pevně sevřené rukama své mrtvé matky.

V zármutku ten starý muž skonal
A to dítě odešlo brzy ke své matce.
A nikdo, říkají,
tam dodnes nežije.
A chalupa se proměnila v trosky.

Ale vesničané ukazují to místo,
kde u dveří rostou vrby
Říkají "Tam zemřela Mary,
kdysi veselá venkovská nevěsta,
ve větru, který vane přes divoké vřesoviště."
Překlad z http://www.pohodar.com