ELDORADO
GOOMBAY DANCE BAND

They came 500 years ago
They stole the gold of Mexico
Killed the people one by one
Only talking with their guns
Brave men locked on iron chains
All young mothers sold as slaves
Babies crying through the night
Will they ever see a light

Golden dreams of Eldorado
All have drowned in seas of pain and blood
Golden dreams of Eldorado
May come true but only in your heart

Reach out your hands and you´ll be free
Then we shall live in liberty
Oh, will mankind ever learn
Shall the whole world die and burn

Golden dreams of Eldorado
All have drowned in seas of pain and blood
Golden dreams of Eldorado
May come true but only in your heart

Within the memory of man
The search for happiness has never ended
But the gates of Eden will ever be closed
For those conquitadores who are only hungry
For power and might
Because the real Eldorado
Isn´t made out of diamonds and gold
It´s the immortal yearning
For peace, love and understanding
In the hearts of everyone

Golden dreams of Eldorado
All have drowned in seas of pain and blood
Golden dreams of Eldorado
May come true but only in your heart
Lyrics from http://www.pohodar.com

ELDORADO
GOOMBAY DANCE BAND

Přišli před 500 lety.
Ukradli zlato Mexika
Zabíjeli lidi jednoho po druhém.
Mluvili jen svými puškami.
Stateční muži zakovaní v okovech.
Všechny mladé matky prodané jako otroci.
Děti, plačící nocí.
Uvidí ještě někdy světlo?

Zlaté sny o Eldoradu
Všechny utopené v moři bolesti a krve.
Zlaté sny o Eldoradu
Můžou se splnit, ale jen ve Tvém srdci.

Natáhni své ruce a budeš volný
Pak budeme žít svobodně
Oh, poučí se někdy lidstvo?
Musí celý svět zemřít a shořet?

Zlaté sny o Eldoradu
Všechny utopené v moři bolesti a krve.
Zlaté sny o Eldoradu
Můžou se splnit, ale jen ve Tvém srdci.

V minulosti člověka
Nikdy neskočilo hledání štěstí
Ale brány ráje budou vždycky uzavřeny
Pro tyto nájezdníky, kteří byla jen hladoví
Po síle a moci
Protože opravdové Eldorado
Není z diamantů a zlata
Je to nesmrtelná touha
Po míru, lásce a porozumění
V srdci každého z nás

Zlaté sny o Eldoradu
Všechny utopené v moři bolesti a krve.
Zlaté sny o Eldoradu
Můžou se splnit, ale jen ve Tvém srdci.
Překlad z http://www.pohodar.com