TO WALK UPON THE WICCAN WAY
GOAT OF MENDES

The moon is high, a perfect night
The fire reflects on bodies naked
In Nature’s praise, the circle’s closed
To celebrate for what we’ve waited
Birth of the sun, the turn’s complete
Earth renews in sparkling splendour
Beneath the sky, in fullmoon’s light
It is reborn what once was ended

On one enchanted glade
We dance and celebrate
One perfect Imbolc night
And praise the Godess high

[Bridge]
Demeter, Hecate, Astarte, Diana
Gaia, Kali-Ma, Isis, Inanna
Behold, Children of Pagandom
The Young God’s powers are now reborn

Demeter, Hecate, Astarte, Diana
Gaia, Kali-Ma, Isis, Inanna
Fulfill the Druid’s legacy
The Wheel must spin eternally

[Refrain]
Join us to celebrate
The Pagan Way
Praise Nature’s harmony and glory

Within the endless Wheel
Don’t walk astray
As we will walk upon the Wiccan Way

[Spoken Words]
I am the Allfather, I know no forgiveness
My son bore the cross, to show the right way
If you deny my royalty and live on as heathens
Then you’ll be thrown
in the Abyss for all eternity

The Christian God won’t dominate
And we won’t turn our backs to Nature
Our mother cannot be our slave
Such was the wisdom of the ancients
Love and Hate, Darkness and Light
Stand firm as One, cannot be parted
Nature destroys and gives new life
Infinite ways cannot be thwarted

Turn back the cross of Christ
And follow Natures ways
United, proud and free
For all eternity

[Refrain]

[Bridge]

[Refrain]
Lyrics from http://www.pohodar.com

KRÁČET PO CESTĚ WICCY
GOAT OF MENDES

Měsíc je vysoko, krásná noc
Oheň se odráží na nahých tělech
Přírodě chvála, kruh je uzavřen
K oslavě toho, na co jsme čekali
Zrození slunce, obrat je úplný
Země ožívá v třpytivé vznešenosti
Pod širým nebem, ve svitu měsíce v úplňku
Je znovuzrozená, když jedno bylo skončeno

Na jednom okouzlujícím palouku
Tančíme a slavíme
Jednu krásnou noc Imbolcu
A chválíme nejvyšší Bohyni

[Nájezd na refrén]
Deméter, Hekaté, Ištar, Diana
Gaia, Kálí, Isis, Inanna
Hleďte, Děti z Pagandomu
Síly Mladého Boha jsou teď znovuobnovené

Deméter, Hekaté, Ištar, Diana
Gaia, Kálí, Isis, Inanna
Naplňujme dědictví druidů
Kolo se musí točit věčně

[Refrén]
Přidej se k nám k oslavě
Paganská Cesta
Chvalme harmonii a slávu Přírody

Uvnitř nekonečného Kola
Nenech se zavést na scestí
Zatímco budeme kráčet po cestě Wiccy

[Mluvené slovo]
Jsem otcem všeho, neznám smířlivost
Můj syn nesl kříž, aby ukázal pravou cestu
Jestli popíráš mou vládu a žiješ jako pohan
Pak budeš svržen
navěky do Propasti

Křesťanský Bůh nebude vládnout
A my se neobrátíme k Přírodě zády
Naše matka nemůže být našim otrokem
Taková byla moudrost lidí starých civilizací
Láska a Nenávist, Temnota a Světlo
Stojí pevně jako Jeden, nemůžou být rozděleny
Příroda ničí a dává nový život
Věčné cesty nemůžou být zmařeny

Otočte se zády ke Kristovu kříži
A následujte cesty přírody
Spojení, hrdí a svobodní
Po celou věčnost

[Refrén]

[Nájezd na refrén]

[Refrén]
Překlad z http://www.pohodar.com