WHEN A CHILD IS BORN
BONEY M

A ray of hope flitters in the sky
A shiny star lights up way up high
All across the land dawns a brand new morn
This comes to pass when a child is born

A silent wish sails the seven seas
The winds have changed whisper in the trees
And the walls of doubt
crumble tossed and torn
This comes to pass when a child is born

A rosy hue settles all around
You've got the feel you're on solid ground
For a spell or two no-one seems forlorn
This comes to pass when a child is born

[SPOKEN]
And all of this happened
Because the world is waiting
Waiting for one child
Black, white, yellow, no one knows
But a child that would grow up
and turn tears to laughter
Hate to love, war to peace
And everyone to everyone's neighbour
Misery and suffering
would be forgotten forever

It's all a dream and illusion now
It must come true, sometimes soon somehow
All across the land dawns a brand new morn
This comes to pass when a child is born

All across the land dawns a brand new morn
This comes to pass when a child is born

When a child is born
Lyrics from http://www.pohodar.com

KDYŽ SE DÍTĚ NARODILO
BONEY M

Paprsek naděje chvějící se na obloze
Zářivá hvězda září na cestu do výšin
Všude napříč zemí svítá zářivé nové ráno
To nastává, když se dítě narodilo

Tiché přání pluje přes sedm moří
Vítr změnil šepot ve stromoví
A hradby pochybností
se stržené a rozpolcené rozpadají
To nastává, když se dítě narodilo

A růžová barva rozprostírá se všude kolem
Máte pocit, že stojíte na pevné zemi
Na chvíli nebo dvě se nikdy nezdá nešťastný
To nastává, když se dítě narodilo

[MLUVÍ SE]
A to se všechno stalo,
protože svět čeká
Čeká na jediné dítě
Černé, bílé, žluté... nikdo neví
Ale nějaké dítě, které vyroste
a promění slzy v smích,
nenávist v lásku, válku v mír
A každého v souseda všech
Bída a utrpení
budou zapomenuty navždy

Teď je to všechno sen a představa
Musí se to splnit, nějak někdy brzo
Všude napříč zemí svítá zářivé nové ráno
To nastává, když se dítě narodilo

Všude napříč zemí svítá zářivé nové ráno
To nastává, když se dítě narodilo

Když se dítě narodilo
Překlad z http://www.pohodar.com