THE TIMES THEY'RE A CHANGIN'
BLACKMORE'S NIGHT

Come gather ´round people
Wherever you roam
And admit that the waters
Around you have grown
And accept it that soon
You´ll be drenched to the bone
If your time to you
Is worth savin´
Then you better start swimmin´
Or you´ll sink like a stone
For the times they are a-changin´

Come writers and critics
Who prophesize with your pen
And keep your eyes wide
The chance won´t come again
And don´t speak too soon
For the wheel´s still in spin
And there´s no tellin´ who
That it's namin´
For the loser now
Will be later to win
For the times they are a-changin´

Come senators, congressmen
Please heed the call
Don´t stand in the doorway
Don´t block up the hall
For he that gets hurt
Will be he who has stalled
There´s a battle outside
And it is ragin´
It'll soon shake your windows
And rattle your walls
For the times they are a-changin´

Come mothers and fathers
Throughout the land
And don´t criticize
What you can't understand
Your sons and your daughters
Are beyond your command
Your old road is
Rapidly agin´
Please get out of the new one
If you can´t lend your hand
For the times they are a-changin´

The line it is drawn
The curse it is cast
The slow one now
Will later be fast
As the present now
Will later be past
The order is
Rapidly fadin´
And the first one now
Will later be last
For the times they are a-changin´
Lyrics from http://www.pohodar.com

ČASY, KTERÉ SE MĚNÍ
BLACKMORE'S NIGHT

Shromážděte se, lidé okolo
Ať už se touláte kdekoli
A uznejte, že vody
Okolo vás přibývají
A připusťte to, že brzy
Budete promočení až na kost
Jestliže váš čas pro vás
je cennější
Bude pro vás lepší, když začnete plavat
Nebo klesnete jak kámen
V časech, které se mění

Přijďte spisovatelé a kritici
Kdož jste vystavěli profesi na své tužce
A mějte oči otevřené
Ta šance znovu nepříjde
A nemluvte příliš brzy
Za kolo, které se stále otáčí
A není tu řečeno kdo
Je tu jmenován
Pro všechny teď poražené
Bude pozdě zvítězit
V časech, které se mění

Přijďte senátoři, kongresmeni
Vyslyšte, prosím, to volání
Nestůjte ve dveřích
Neblokujte chodbu
Pro toho, který ubližuje
Bude to on, kdo bude zastaven
Venku je bitva
A zvony zvoní
Brzy to otřese vašimi okny
A otřese vašimi zdmi
V časech, které se mění

Přijďte matky a otcové
Skrz celou zemi
A nekritizujte
Čemu nedokážete porozumět
Vaši synové a vaše dcery
Poslouchají vaše příkazy
Vaše stará ulice
Rychle stárne
Prosím, vystupte z toho nového
Pokud nechcete propůjčit své ruce
Času, který se mění

Přímka je narýsována
Kletba je vyslovena
Jeden dnešní pomalý
Bude později rychlý
Protože dnešní dar
Bude později minulostí
Příkaz je
rychle zmizet
A dnešní první
Bude později poslední
V čase, které se mění
Překlad z http://www.pohodar.com